Fejléc kép

Informácie pre výrobcov

Počas otváracích hodín veľkoobchodného trhu v Budapešti vo vonkajších sektoroch môžu producenti predávať z vlastných vozidiel.

 

PODMIENKY PREDAJA

T1 KARTA VÝROBCU: Všetci výrobcovia vstupujúci do areálu trhoviska za účelom predaja musia mať tzv. kartu výrobcu typu T1. Bez nej je možné predávať na trhu najviac raz. Požiadať o kartu výrobcu je možné vyplnením formulára žiadosti o kartu, ku ktorému je potrebné pripojiť kópiu požadovaných dokladov (osvedčenie SHR alebo živnostenský list poľnohospodára , v prípade spoločností výpis z obchodného registra, DIČ, registračné číslo NÉBIH, osvedčenie o evidencii vozidla vstupujúceho na trh). Vyplnený formulár a jeho prílohy je možné poslať e-mailom (piac@nagybani.hu), faxom (061/814-5353), resp. ho odovzdať osobne v budove č. 5. v kancelárii Správy priestorov. Po obdržaní správne vyplneného formulára je možné si kartu, vyhotovenú v priemere do 1 pracovného dňa, prevziať osobne počas otváracích hodín Hlavnej pokladne. Platnosť karty je prispôsobená platnosti osvedčenia SHR.

 

OZNAČOVANIE: V záujme sledovateľnosti tovaru je potrebné používanie vhodného označovania.

 

FIREMNÁ TABUĽA: Meno producenta alebo výrobného podniku (SHR, malovýrobca, poľnohospodársky podnikateľ a podnik), a jeho adresu je potrebné umiestniť na ploche dobre viditeľnej aj pre kupujúcich (na zadnej plošine vozidla, alebo na sklopenej zadnej stene).

 

Pre informácie o ďalších podmienkach predaja odporúčame do Vašej pozornosti informačnú brožúru NAK (Národná poľnohospodárska komora):

https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/2214-tajekoztato-mezogazdasagi-ostermelok-szamara-az-ertekesites-szabalyairol

 

POPLATOK ZA VSTUP: Pre vstup do areálu trhoviska je potrebné zaplatiť poplatok za vstup zodpovedajúci kategórii vozidla.

Podrobnosti

 

TRHOVÝ PORIADOK: Každý je povinný dodržiavať otváracie hodiny a trhový poriadok veľkoobchodného trhu.

Prevzatie karty T1: Vyhotovenú kartu výrobcu T1 je možné si prevziať v hlavnej pokladni veľkoobchodného trhu počas otváracích hodín.

 

 

REZERVÁCIA MIESTA: Výrobcovia majú tiež možnosť rezervácie miesta , ktorú je možné využívať počas jedného mesiaca, troch mesiacov alebo jedného roka na vonkajšie predajné miesta.